اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
vahab 100,000 ریال 12 خرداد 1397
محمدجواد 152,290 ریال 13 آذر 1395
حسین 112,280 ریال 11 آبان 1395
حسین 101,552 ریال 07 مهر 1395
محمدجواد 126,210 ریال 07 مهر 1395
محمدجواد 122,510 ریال 12 مرداد 1395
reza 100,000 ریال 24 خرداد 1395
حسین 120,000 ریال 24 خرداد 1395
محمدجواد 163,970 ریال 24 خرداد 1395
رضا 100,000 ریال 25 ارديبهشت 1395

 

تاکنون مبلغ 348,907,658 ریال به کاربران پرداخت شده است